Hệ Thống Quản Lý
  Ngày đăng : 09/03/10 11:03 pm
CÔNG TY CỔ PHẦN TM - DV BẢO VỆ QUÂN NHÂN

                                                     QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 29/11/2005

- Căn cứ điều lệ đã sửa đổi của Công Ty cổ phần TM – DV Bảo Vệ Quân Nhân ngày 15/10/2007

Giám Đốc Công Ty Cổ Phần TM – DV Bảo Vệ Quân Nhân, quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phẩn TM – DV Bảo Vệ Quân Nhân như sau:

CHƯƠNG I:CƠ CẤU TỔ CHỨC

ĐIỀU 1: TỔ CHỨC CÔNG TY

1.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm Giám Đốc, bộ phận chuyên môn, các đội bảo vệ và các tổ bảo vệ. Bộ phận chuyên môn bao gồm:

- Bộ phận nghiệp vụ và đào tạo: Có chức năng quản lý, giám sát và tham mưu về lĩnh vực nghiệp vụ bảo vệ và đào tạo nhân viên bảo vệ.

- Bộ phận kinh doanh: Có chức năng quản lý, giám sát và tham mưu về lĩnh vực kinh doanh tiếp thị

- Bộ phận hành chính nhân sự : Có chức năng quản lý, giám sát và tham mưu về lĩnh vực hành chính văn phòng và quản trị nguồn nhân lực.

- Bộ phận tài chính: Có chức năng quản lý, giám sát và tham mưu về lĩnh vực tài chính.

- Bộ phận điều lệnh: Có chức năng kiểm tra, giám sát các đội bảo vệ về việc thực hiện nội quy và quy chế của công ty, kiểm tra tác phong và đồng phục, hỗ trợ trợ các đội bảo vệ khi có sự cố.

- Về các đội bảo vệ và các tổ bảo vệ thì tuỳ thuộc vào quy mô số lượng nhân viên bảo vệ mà thành lập số lượng các đội bảo vệ tương ứng.

2.CÁC CHỨC DANH CỤ THỂ VÀ NGƯỜI PHỤ TRAÙCH DỰ KIẾN.

          Giám Đốc công ty là ông NGUYỄN HUY SƠN. Các chức danh khác như PGĐ, trưởng phòng nghiệp vụ và đào tạo, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng hành chính và nhân sự, trưởng phòng tài chính, trưởng phòng điều lệnh, đội trưởng các đội bảo vệ và tổ trưởng các tổ bảo vệ sẽ có kế hoạch bổ nhiệm sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty.


3.MÔ HÌNH TỔ CHỨC

          Mô hình tổ chức của Coâng Ty Cổ Phần TM – DV Bảo Vệ Quân Nhân được xác định như sau:

                                                                                     

                                                                          PHÒNG HÀNH CHÍNH

 

  2: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

          Giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty và chịu trách nhiệm pháp lý trước hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Giám Đốc công ty có các quyền hạn sau đây:

- Tổ chức thực hiện các quy định của hội đồng quaûn trò.

- Quyết định tất cả các vấn để liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty.

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh về kế hoạch đầu tư của công ty.

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ công ty.

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của chủ tịch hội đồng quaûn trò.

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty.

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hang năm lên hội đồng quaûn trò.

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh.

- Tuyển dụng lao động.

Giám Đốc công ty có các nhiệm vụ sau đây:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của công ty.

- Phải tự chịu trách nhiệm pháp lý về các hoạt động nhân danh công ty khi các hoạt động này chưa được hội đồng quaûn trò thông qua và uỷ quyền.

- Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của công ty để thu lợi riêng cho bản than, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của công ty, trừ trường hợp được hội đồng quaûn trò chấp thuận.

- Khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thong báo tình hình tài chính của công ty cho tất cả các thành viên công ty và chủ nợ biết, không được tăng tiền lương, không được tăng tiền thưởng cho công nhân viên của công ty kể cả người quản lý, phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định và kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của công ty.

Phó Giám Đốc công ty hoạt động theo uỷ quyền của hội đồng quaûn trò hoặc giám đốc công ty và là người đại diện theo uỷ quyền của công ty.

Phó Giám Đốc công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhận uỷ quyền, trường hợp gây thiệt hại do thực hiện không đúng uỷ quyền thì phó giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của Bộ luật dân sự.


CHƯƠNG II:PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

ĐIỀU 3: PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

- Bảo vệ con người, bảo vệ tài sản và hàng hoá

- Cung cấp các hệ thống báo cháy, báo trộm và giám sát bán hàng

- Lắp đặt khoá bảo vệ (bao gồm bán các thiết bị khoá và lắp đặt )

- Phạm vi hoạt động của công ty: Phạm vi cả nước


CHƯƠNG III:TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ

ĐIỀU 5: ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

1.Việc tuyển dụng nhân sự được thực hiện dựa trên yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của công việc.

2.Nhân sự dự kiến tuyển dụng phải qua thi tuyển sát hạch và thử việc tại công ty. Riêng đối với nhân sự dự kiến tuyển dụng là nhân viên bảo vệ thì phải trải qua khoá huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ do công ty tổ chức.

3.Những người sau đây không thuộc đối tượng nhân sự dự kiến tuyển dụng:

- Người chưa đủ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật lao động

- Người thuộc đối tượng là tệ nạn xã hội.

- Người không đạt tiêu chuẩn về sức khoẻ

- Người không có lý lịch rõ raø ng.

- Riêng những người tuyển dụng vào vị trí nhân viên bảo vệ thì phải theo quy định tại khoản 2 điều 2 NĐ14/2001/NĐ-CP

ĐIỀU 6: HỒ SƠ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

- Đơn xin việc

- Sơ yếu lý lịch (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

- Bản sao hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân.

- Bản sao các văn bằng và chứng chỉ.

- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận.

- 04 ảnh 3 x 4 không quá 3 tháng

ĐIỀU 7: THỜI GIAN THỬ VIỆC

Thời gian thử việc cụ thể là:

- không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

- Không quá 30 ngày đối với lao động trung cấp, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật.

- Lao động phổ thông không quá 60 ngày

- Hết thời gian thử việc nói trên công ty sẽ thoâng báo cho người lao động biết kết quả thử việc, nếu đạt yêu cầu thì hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng lao động.

- Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận mà không cần báo trước và không phải bồi thường, nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận. Đối với các trang phục, thiết bị và công cụ hỗ trợ trong thời gian thử việc, bên huỷ bỏ thoả thuận có nhiệm vụ phải giao trả lại cho bên kia, nếu giao trả không đầy đủ gây thiệt hại thì phải chịu bồi thường.

ĐIỀU 8: LƯƠNG TRONG THỜI GIAN THỬ VIỆC.

- Lương trong thời gian thử việc được trả ít nhất bằng 70% của mức tiền lương chính.

ĐIỀU 9: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ.

- Thời gian: Thời gian đào tạo nhân viên bảo vệ là ba tháng tính từ ngày khai giảng mỗi khoá.

- Địa điểm: Tuỳ theo yêu cầu đào tạo sẽ ấn định cụ thể địa điểm cho từng khoá huấn luyện.

Ngoài ra khi có nhu cầu, giám đốc có thể điều chuyển nhân viên xuống các mục tiêu để thực hành.

ĐIỀU 10: NỘI DUNG ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BẢO VỆ

- Nghiệp vụ bảo vệ nhà máy, xí nghiệp, trụ sở văn phòng của các cơ quan tổ chức.

- Nghiệp vụ bảo vệ nhà riêng, bảo vệ người.

- Nghiệp vụ bảo vệ tài sản, hàng hoá trên đường vận chuyển.

- Nghiệp vụ phòng chống báo động.

- Nghiệp vụ PCCC

- Giao tiếp ứng xử

- Sơ cứu, cấp cứu y tế.

- Quy định về tội phạm trong Bộ luật hình sự.

- Quy định về phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết và tình huống bất ngờ trong Bộ luật hình sự.

- Quy định về ngăn chặn vi phạm, bắt người, tạm giữ người, tài sản và phương tiện vi phạm, bảo vệ hiện trường, lục soát và thu giữ tài liệu và vật chứng…trong Bộ luật tố tụng hình sự và pháp luật về tố tụng hành chính.

- Quy định về chức năng và nhiệm vụ xử lý vi phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước Việt Nam.

- Luật lao động

-Võ thuật

ĐIỀU 11: QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG.

- Nhân sự của công ty khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc đồng phục và đeo bảng tên, riêng đối với nhân viên bảo vệ thì phải mang theo giấy chứng nhận nhân viên bảo vệ do nhân giám đốc công ty cấp.

- Tất cả nhân sự phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên.

- Khi triển khai bảo vệ theo hợp đồng, nhân viên bảo vệ phải phối hợp với công ty thông báo nhiệm vụ phải thực hiện cho chính quyền địa phương nơi có mục tiêu bảo vệ được biết để có phối hợp hỗ trợ khi cần thiết.

- Nhân sự của công ty phải được đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định khi thay đổi cư chú.

- Trưởng các phòng nghiệp vụ, các đội trưởng các đội bảo vệ và các tổ trưởng các tổ bảo vệ phải giám sát và chỉ đạo nhân viên thuộc quyền quản lý của mình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của nội quy công ty và theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG

ĐIỀU 12 NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG

- Nhân viên hoàn thành công việc, có tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của công ty, không vi phạm nội quy cơ quan và quy định làm việc trong tháng sẽ được xét khen thưởng.

- Trường hợp bị xử lý kỷ luật theo hình thức nhắc nhở thì cũng được xét thưởng nhưng mức thưởng tối đa bằng 50% mức thưởng chính thức.

- Các trường hợp bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở nên thì không được xét thưởng.

- Trường hợp nhân viên trong công việc vừa có thành tích xuất sắc nhưng lại vừa có lỗi thì xem xét có hình thức khen thưởng phù hợp.

- Trưởng phòng hành chính và nhân sự có nhiệm vụ đề xuất khen thưởng nhân viên cho giám đốc quyết định.

- Người xin thôi việc hoặc tự ý bỏ việc sẽ không được xét khen thưởng trong mọi trường hợp.

ĐIỀU 13: CĂN CỨ KHEN THƯỞNG

- Có thâm niên làm việc tại công ty.

- Có thành tích trong công việc

- Không vi phạm nội quy, quy chế của công ty

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

ĐIỀU 14: KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT

Căn cứ khen thưởng bao gồm:

- Phát hiện và ngăn ngừa hoặc dập tắt hoả hoạn.

- Gĩư mục tiêu an toàn trong 6 tháng hoặc có thư khen ngợi của người có thẩm quyền từ phía khách hàng

- Bảo vệ an toàn cho khách hàng trước nguy cơ gây thiệt hại tài sản hoặc nguy hại đến tính mạng.

- Phát hiện, ngăn ngừa hoặc bắt giữ người vi phạm.

Mức khen thưởng, hình thức khen thưởng đột xuất sẽ do giám đốc quyết định.

ĐIỀU 15: KHEN THƯỞNG CHUYÊN CẦN

- Căn cứ khen thưởng chuyên cần được áp dụng hàng tháng đối với người lao động có đủ số ngày công tiêu chẩn 26 ngày công/tháng. Trừ trường hợp tháng thiếu hoặc trong tháng có nhiều ngày lễ nên không thể có đủ 26 ngày công.

- Trường hợp trong tháng, người lao động có từ 01 ngày nghỉ việc trở lên với bất kỳ lý do nào thì đều không được xét thưởng chuyên cần.

- Mức thưởng chuyên cần là 50.000 đồng/tháng/người, không phân biệt chức danh công việc.

ĐIỀU 16: THƯỞNG HÀNG NĂM

- Nhân viên làm việc tại công ty bất kể hình thức hợp đồng lao động nào, nếu luôn hoàn thành nhiệm vụ thì cuối năm thì công ty sẽ xem xét thưởng cá nhân hàng năm.

- Mức thưởng cá nhân hàng năm do giám đốc quyết định theo các trường hợp cụ thể nhưng cao nhất cũng không quá 2 tháng lương.

- Trường hợp nhân viên làm việc có các phương thức, biện pháp cải tiến kỹ thuật, công nghệ, quy trình, thủ tục hoặc các giải pháp khác đem lại hiệu quả cao trong quản lý hoặc lợi ích về tài sản, uy tín, danh dự cho công ty sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định.

 

CHƯƠNG V: KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

ĐIỀU 17: NGUYÊN TẮC KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT.

- Chỉ áp dụng một hình thức kỷ luật đối với một hành vi vi phạm. Trong trường hợp người lao động có nhiều hành vi vi phạm thì áp dụng hình thức kỷ luật tương với hành vi vi phạm nặng nhất.

- Khi tiến hành kỷ luật lao động phải có mặt của đại diện công đoàn công ty, đại diện ban giám đốc và nhân viên vi phạm, trừ trường hợp xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách bằng lời nói.

- Công ty phải chứng minh được lỗi của nhân viên vi phạm.

- Nhân viên vi phạm được quyền tự bảo vệ hay nhờ người khác bảo vệ cho mình.

- Việc xử lý kỷ luật phải được lập thành văn bản.

ĐIỀU 18: CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ KỶ LUẬT.

- Người vi phạm đã ngăn chặn làm giảm bớt tác hại do vi phạm gây ra, hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

- Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

- Vi phạm trong trường hợp, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không tự mình gây ra.

ĐIỀU 19: CÁC TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG KỶ LUẬT.

- Vi phạm nhiều lần trong cùng một lĩnh vực

- Xúi giục lôi kéo người khác cùng vi phạm .

- Vi phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật.

Video Clip

Music

Tìm kiếm

Từ khóa :

Hỗ trợ trực tuyến

Giám Đốc
huyson73

Tư vấn viên
hanhphucoi_tadoimi